Bệnh học

Bạn thuộc loạij són tiểu nào?

Bạn thuộc loại són tiểu nào?

Ước tính tại Việt Nam có khoảng 15 triệu người mắc chứng són tiểu. Tuy nhiên, có nhiều loại tiểu són khác nhau, và mỗi loại lại có những biểu hiện